Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Wendy Idzenga ademwerk & coaching

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Wendy Idzenga ademwerk & coaching diensten en/of behandelingen aanbiedt. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig wanneer ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Offerte

Een offerte van Wendy Idzenga ademwerk & coaching is vrijblijvend en geldig gedurende dertig dagen na de datum van de offerte, tenzij anders aangegeven. De prijzen in een offerte zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Een offerte kan schriftelijk, mondeling of telefonisch worden gedaan.

Overeenkomst

Een overeenkomst met Wendy Idzenga ademwerk & coaching komt tot stand door:

-       bevestiging van een offerte via e-mail, telefonisch of schriftelijk;

-       aanmelding/inschrijving voor een (groeps)sessie, workshop of retreat via de website, via e-mail, telefonisch of

schriftelijk.

 Met de aanmelding of inschrijving geeft de deelnemer aan kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring. 

Betaling inschrijfgeld en prijzen 

Een betaling moet voorafgaand aan de coaching, workshop of training worden gedaan. Betaling kan plaatsvinden via een betaalverzoek, via de website of contant, al dan niet op basis van een factuur 

De geldende prijzen staan op de website www.wendyidzenga.nl. Wendy Idzenga ademwerk & coaching behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen.

Annulering (groeps)sessies, workshops, retreats 

In geval van overmacht kan Wendy Idzenga ademwerk & coaching een geplande (groeps)sessie, workshop of retreat annuleren. In dat geval zal het betaalde inschrijfgeld terugbetaald worden. 

De deelnemer kan annuleren onder de navolgende voorwaarden:

-       groepssessie (waarbij als gehele groep wordt geboekt): kosteloos tot één maand voor aanvang. Bij annulering binnen één maand voor aanvang wordt 50% van de afgesproken prijs van de desbetreffende groepssessie (inclusief de al geboekte reis- en verblijfkosten) in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang wordt de volledige afgesproken prijs in rekening gebracht, tenzij anders staat aangegeven in de voorwaarden van de sessie;

-       groepssessie (waarbij de deelnemer als individu boekt) dan wel retreat: kosteloos tot één maand voor aanvang. Bij annulering binnen één maand voor aanvang wordt 50% van de afgesproken prijs van de groepssessie/retreat (inclusief de al geboekte reis- en verblijfkosten) in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang wordt de volledige afgesproken prijs in rekening gebracht tenzij anders staat aangegeven in de voorwaarden van de sessie;

-       1 op 1 sessie: kosteloos tot twee werkdagen voor aanvang. Bij annulering binnen twee werkdagen wordt 50% van de afgesproken prijs van de sessie (inclusief de al geboekte reis- en verblijfkosten) in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang wordt de volledige afgesproken prijs in rekening gebracht;

-       workshop: kosteloos tot één maand voor aanvang. Bij annulering binnen één maand voor aanvang wordt 50% van de afgesproken prijs van de workshop (inclusief de al geboekte reis- en verblijfkosten) in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang wordt de volledige afgesproken prijs in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

Deelname aan door Wendy Idzenga ademwerk & coaching verzorgde (groeps)sessies, workshops of retreats is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Bij inschrijving ontvangt de deelnemer per e-mail een formulier “Medische Vermelding”. Hierop staat in welke gevallen wordt aangeraden om een arts te raadplegen, te weten in geval van epilepsiehartaandoeningen en ritmestoornissen, hoge of lage bloeddruk met wegrakingen, (kwetsbare) zwangerschap, bi-polaire stoornis, schizofrenie of psychose, glaucoom of loslatende retina, aneurysma in de voorgeschiedenis, ernstige longaandoening, recent doorgemaakte cva, forse osteoporose, vers hersenletsel (korter dan 3 maand). De deelnemer blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk om een inschatting te maken. Wendy Idzenga Ademwerk & Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige mentale, fysieke of emotionele verandering of (gevolg)schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van het leveren van haar diensten. Mocht er toch sprake zijn van aansprakelijkheid dan is deze beperkt tot het factuurbedrag. Wendy Idzenga ademwerk & coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of schade die voortvloeien uit de (groeps)sessies, workshops en retreats.

Toepasselijk recht

Op de met Wendy Idzenga ademwerk & coaching gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, ook wanneer de uitvoering van deze overeenkomsten in het buitenland plaatsvindt of de deelnemer in het buitenland woont. De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van een geschil tussen Wendy Idzenga ademwerk & coaching en een deelnemer.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 31 januari 2024

Wendy Idzenga

ademwerk & coaching

info@wendyidzenga.nl

ademcoach en ademwerk groningen

Schrijf je in voor de

nieuwsbrief voor tips en retreats.

Nieuwsbrief Wendy Idzenga

Volg mij op

Website met veel liefde gerealiseerd door byMIC en Ode Communicatie | 2023