'BREATH is the link between MIND and BODY' - Dan Brule

Privacy

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Wendy Idzenga ademwerk & coaching

Wendy Idzenga ademwerk & coaching verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van jou. Bijvoorbeeld de gegevens die je aan mij verstrekt via e-mail of telefoon. Daarnaast kan ik jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening.


Persoonsgegevens

Wendy Idzenga ademwerk & coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals adres, e-mailadres en telefoonnummers;
 • Gegevens die jij mij hebt laten weten m.b.t. jouw fysieke en mentale gezondheid;
 • Gegevens die nodig zijn voor facturering;
 • Inhoud van communicatie;


Doeleinden

Wendy Idzenga ademwerk & coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen; 
 • Feedback vragen op de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen. 


Grondslagen

Wendy Idzenga ademwerk & coaching verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook verwerkt Wendy Idzenga ademwerk & coaching deze gegevens, omdat ik hier gerechtvaardigde belangen bij heb. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van de dienstverlening;
 • De bescherming van mijn financiële belangen;
 • De verbetering van mijn producten en diensten;
 • Als persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.


Hoe lang Wendy Idzenga ademwerk & coaching je gegevens bewaart

Wendy Idzenga ademwerk & coaching zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang ze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Wendy Idzenga ademwerk & coaching zich moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.


Hoe Wendy Idzenga ademwerk & coaching je gegevens beveiligt

Wendy Idzenga ademwerk & coaching vindt het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Hiervoor heeft Wendy Idzenga ademwerk & coaching passende beveiligingsmaatregelen genomen.


Jouw gegevens delen met anderen

In het kader van m’n dienstverlening kunnen we persoonsgegevens uitwisselen. Wendy Idzenga ademwerk & coaching kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals ingeschakelde ZZP’ers of andere bedrijven of personen die in opdracht van of samen met Wendy Idzenga ademwerk & coaching werken. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen je persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.


Tot slot kunnen je persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Wendy Idzenga ademwerk & coaching aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Wendy Idzenga ademwerk & coaching zal je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van je gegevens buiten de EER

Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Daarnaast kunnen je gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van LinkedIn, Facebook, Instagram in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Jouw gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

Je hebt het recht om Wendy Idzenga ademwerk & coaching een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Als daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je Wendy Idzenga ademwerk & coaching verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.


Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar: info@wendyidzenga.nl. Om misbruik van deze rechten te voorkomen vraagt Wendy Idzenga ademwerk & coaching je, bij indiening van jouw verzoek je te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie je BSN én je pasfoto onleesbaar te maken. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.


Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Wendy Idzenga ademwerk & coaching, laat dit dan vooral aan Wendy Idzenga ademwerk & coaching weten. Mocht wij er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen privacyverklaring

Wendy Idzenga ademwerk & coaching kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen

Wendy Idzenga

ademwerk & coaching

info@wendyidzenga.nl

ademcoach en ademwerk groningen

Schrijf je in voor de

nieuwsbrief voor tips en retreats.

Nieuwsbrief Wendy Idzenga

Volg mij op

Website met veel liefde gerealiseerd door byMIC en Ode Communicatie | 2023